Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử ?

Cải cách hành chính

CHI CỤC THUẾ HUYỆN PHÚ XUYÊN ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUẾ
Ngày đăng 14/04/2017 | 09:16  | View count: 837

Cải cách hành chính thuế, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chi cục Thuế huyện Phú Xuyên, quan tâm và tích cực triển khai trong nhiều năm qua. Với mục tiêu “Cải cách hành chính thuế, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và mọi người công dân” dựa trên 3 nền tảng cơ bản

Thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính thuế đơn giản, khoa học và phù hợp với thông lệ quốc tế; Nguồn nhân lực có chất lượng, liêm chính và đổi mới; Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao. Trong quá trình triển khai, Chi cục Thuế huyện Phú Xuyên, luôn lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm mục tiêu chính để cải cách.

Ảnh: Minh họa – Bộ phận “một cửa”, đang tiếp nhận hồ sơ khai thuế của các doanh nghiệp mới thành lập.

       Chi cục Thuế huyện Phú Xuyên, đã triển khai nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế , UBND TP Hà Nội và Cục Thuế bằng việc xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, để thực hiện các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người nộp thuế: Công khai minh bạch, đơn giản hoá thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...Chi cục Thuế đã quán triệt đầy đủ, kịp thời tới từng cán bộ, công chức thuế về tinh thần, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thuế cho người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế theo Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ Tài chính; Chỉ thị số 01/CT-TCT của Tổng Cục Thuế. Phát động phong trào thi đua, để mỗi công chức thuế đều chấp hành tốt quy trình, thủ tục, giảm phiền hà cho người nộp thuế; đề xuất những sáng kiến, cải tiến; đề xuất đơn giản hoá quy trình, cắt giảm thủ tục hành chính thuế không cần thiết phục vụ công tác sửa đổi chính sách và quy trình nghiệp vụ. Định kỳ, Chi cục Thuế đánh giá tình hình thực hiện cải cách hành chính thuế theo Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, Chiến lược cải cách hành chính của ngành. Kết quả thực hiện kế hoạch cải cách, được xem là thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hàng tháng, quý, năm.

       Chi cục Thuế huyện Phú Xuyên, đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm. Các cuộc kiểm tra trong công tác cải cách hành chính, được lồng ghép vào các Kế hoạch kiểm tra giám sát thực thi công vụ của công chức, trong đó tập trung vào kiểm tra tại Bộ phận một cửa, công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của cán bộ công chức, giờ giấc lao động, kỷ cương kỷ luật, đeo thẻ công chức, tác phong, thái độ ứng xử của cán bộ thuế, việc niêm yết các thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

       Với việc triển khai chỉ đạo có hiệu quả, kịp thời các chương trình cải cách, Chi cục Thuế huyện Phú Xuyên, đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đặc biệt, rõ nét nhất đến nay chỉ số CPI về cải cách hành chính đã tăng 10 bậc (theo công bố của VCCI). Trong đó, Chi cục Thuế huyện Phú Xuyên, góp phần quan trọng vào công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế, được thể hiện trên các mặt công tác: Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, một cách linh hoạt, đa dạng. Thường xuyên kiến nghị, đề xuất, tham gia đối với các cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến quản lý thuế, phí, lệ phí. Triển khai tích cực cơ chế liên thông, thủ tục hành chính trong thu tiền sử dụng đất, thu thuế Thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ đối với đất đai. Đến nay cơ bản thủ tục đã đạt cấp độ 3, cấp độ 4. Chi cục thuế thường xuyên rà soát, đề nghị Cục Thuế, Tổng cục Thuế …cắt giảm thủ tục hành chính hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm thủ tục hành chính không còn phù hợp. Chi cục Thuế đã phối hợp tham gia rà soát 228 thủ tục hành chính thuế, kiến nghị Cục Thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 11 thủ tục hành chính, cắt giảm 20 thủ tục hành chính.

       Đặc biệt, Chi cục Thuế đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các bước, các khâu trong công tác quản lý thuế, triển khai quyết liệt và thành công nhiều đề án của ngành như: kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử và trong thời gian tới, thí điểm hoá đơn điện tử, hoàn thuế điện tử, khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà, nộp lệ phí trước bạ ô tô xe máy, nhà đất. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, vào công tác kiểm tra từ khâu xây dựng kế hoạch, phân tích kế hoạch. Triển khai việc gửi thông báo nợ thuế và tiền chậm nộp (mẫu 07) có chữ ký số qua thư điện tử tới các doanh nghiệp. Thực hiện kết nối các cuộc họp trực tuyến với Cục Thuế. 100% cán bộ, công chức thuế đã sử dụng thành thạo thư điện tử trong giải quyết công việc và trao đổi thông tin với người nộp thuế. Bước đầu đã thực hiện tập hợp toàn bộ dữ liệu, trên hệ thống ứng dụng của ngành, hướng tới việc xây dựng ứng dụng phần mềm phân tích dữ liệu thông minh, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

       Phát huy kết quả đã đạt được những năm qua, Chi cục Thuế huyện Phú Xuyên, tiếp tục căn cứ vào chương trình, kế hoạch cải cách của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế , UBND TP Hà Nội và Cục Thuế đã cụ thể hoá, xây dựng chương trình hành động cụ thể, trong cải cách thủ tục hành chính thuế, cho toàn Chi cục Thuế năm 2017 và các năm tiếp theo./.

 

Nguyễn Đức Hiệu -  (Chi cục Thuế huyện Phú Xuyên).

Ảnh đẹp quê hương