CHỉ đạo của Ủy ban nhân dân

Quyết định số 2338/UBND ( Thành lập tổ công tác hướng dẫn, giải quyết các trường hợp vi phạm đê điều, hành lang thoát lũ )

Quyết định số 2338/UBND ( Thành lập tổ công tác hướng dẫn, giải quyết các trường hợp vi phạm đê điều, hành lang thoát lũ ) ( Xem ...

Quyết định số 2342/UBND ( V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý đảm bảo VSMT )

Quyết định số 2342/UBND ( V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác...

Kế hoạch số 114/UBND ( Triển khai tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho Doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2017 )

Kế hoạch số 114/UBND ( Triển khai tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho Doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2017 ) ( Xem tại...

Công văn số 678/UBND ( V/v báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hệ thống lưới điện trên địa bàn xã phú Túc )

Công văn số 678/UBND ( V/v báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hệ thống lưới điện trên địa bàn...

Công văn số 655/UBND ( V/v đồng ý việc thực hiện dự án "Thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số cho người khuyết tật )

Công văn số 655/UBND ( V/v đồng ý việc thực hiện dự án "Thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số cho người khuyết tật ) ( Xem tại đây )

Kế hoạch số 111/UBND ( Triển khai hoạt động kiểm tra chéo công tác Văn thư, lưu trữ giữa các xã, thị trấn )

Kế hoạch số 111/UBND ( Triển khai hoạt động kiểm tra chéo công tác Văn thư, lưu trữ giữa các xã, thị trấn )  ( Xem tại...

Kế hoạch số 59a/UBND (V/v Thực hiện Chương trình số 06-TTr/HU ngày 08/1/2016 của Huyện ủy Phú Xuyên về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai và môi trường trong năm 2017)

Kế hoạch số 59a/UBND (V/v Thực hiện Chương trình số 06-TTr/HU ngày 08/1/2016 của Huyện ủy Phú Xuyên về tăng cường công tác...