CHỉ đạo của Ủy ban nhân dân

Công văn số 655/UBND ( V/v đồng ý việc thực hiện dự án "Thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số cho người khuyết tật )

Công văn số 655/UBND ( V/v đồng ý việc thực hiện dự án "Thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số cho người khuyết tật ) ( Xem tại đây )

Kế hoạch số 111/UBND ( Triển khai hoạt động kiểm tra chéo công tác Văn thư, lưu trữ giữa các xã, thị trấn )

Kế hoạch số 111/UBND ( Triển khai hoạt động kiểm tra chéo công tác Văn thư, lưu trữ giữa các xã, thị trấn )  ( Xem tại...

Kế hoạch số 59a/UBND (V/v Thực hiện Chương trình số 06-TTr/HU ngày 08/1/2016 của Huyện ủy Phú Xuyên về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai và môi trường trong năm 2017)

Kế hoạch số 59a/UBND (V/v Thực hiện Chương trình số 06-TTr/HU ngày 08/1/2016 của Huyện ủy Phú Xuyên về tăng cường công tác...