BAN BIÊN TẬP

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên

Ngày 15 tháng 03 năm 2024, Đ/c Lê Văn Bính - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên đã ký Quyết định số 986/QĐ-UBND, V/v kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Phú Xuyên, danh sách Ban biên tập gồm:

1. Trưởng Ban biên tập:

      Ông Nguyễn Thành Chung - HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Ông Nguyễn Thành Chung - HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND,

Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Phú Xuyên

2 . Các Phó Trưởng ban:

- Mời Bà Nguyễn Thị Hòa –  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Bà Nguyễn Thị Thùy Hương – Giám đốc Trung tâm VHTT&TT huyện;

- Ông Phạm Văn Việt – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện;

3. Thành viên:

           - Mời ông Nguyễn Văn Ngự - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy;

           - Ông Nguyễn Xuân Quỳnh - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện;

           - Ông Phan Duy Trung – Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

          - Ông Nguyễn Tiến Điền – Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện;

          - Ông Nguyễn Xuân Hiếu – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện;

          - Ông Nguyễn Duy Thanh, Ủy viên Thường trực UBMTTQ huyện;

          - Ông Đỗ Văn Tú – Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện – Thư ký, phụ trách quản trị;

          - Các ông (bà) Trưởng, Phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Phóng viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tham gia cộng tác viên.

  

              Click và để xem: - Quyết định thành lập số 986/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của UBND huyện:  ( Xem tại đây ) 

 

./.

ADMIN