Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá mua nhà đất Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà đã được cấp Giấy chứng nhận) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” đất nông nghiệp Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã