KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Ban thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm
Ngày đăng 12/09/2023 | 11:21  | View count: 185

Chiều ngày 8/9, Ban thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường tầng 2 Huyện uỷ đến 115 điểm cầu xã, thị trấn và điểm cầu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Trung tâm GDNN-GDTX để quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Dự tại điểm cầu Huyện uỷ Phú Xuyên có đại diện Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Huyện uỷ viên khoá XXV; các đồng chí lãnh đạo, công chức các Ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; đồng chí Bí thư Đảng uỷ; Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ; lãnh đạo công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị,  đồng chí Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ  đã truyền đạt nội dung Chỉ thị số 24 ngày 7/8/2023, của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị” trên địa bàn huyện. Theo đó, Chỉ thị tập trung vào 6 nội dung trong tâm là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị huyện; Yêu cầu các cấp, các ngành phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm gắn với quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, trong từng khâu xử lý công việc; Rà soát tổng thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp, ngành, đơn vị theo nguyên tắc toàn bộ các nội dung phải được quản lý đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn, đúng quy định hiện hành của Trung ương, thành phố và huyện. Về công tác cán bộ, yêu cầu phải kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để địa phương, đơn vị phát triển không tương xứng với tiềm năng, vị thế, đầu tư của thành phố, của huyện;  Phải tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính, về chấp hành các quy định, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan; Phát động phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; đưa kết quả thực hiện Chỉ thị này thành một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm…

      Tại hội nghị,  đồng chí Lê Thanh Hải, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ đã Hướng dẫn một số nội dung thực hiện mô hình “Chi bộ  bốn tốt” và Báo cáo kết quả triển khai ứng dụng phần mềm “ Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “ Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.  Theo hướng dẫn, nội dung trọng tâm của mô hình  “Chi bộ 4 Tốt” phải đảm bảo 4 tiêu chí đó là  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị Tốt; Đoàn kết, kỷ luật Tốt; Chất lượng sinh hoạt Tốt và Đảng viên Tốt.  Đối tượng áp dụng là Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ; Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở, Đảng bộ bộ phận. Thời gian triển khai thực hiện từ quý IV/2023; tiến hành sơ kết cấp Huyện trong tháng 12/2024.   

      Đối với kết quả triển khai 2 ứng dụng phần mềm “ Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “ Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, tính đến nay  toàn huyện đã cài đặt xong gần 100% tài khoản . Việc ứng dụng phần mềm “ Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ luôn được Ban thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo sát sao và đạt được kết quả bước đầu. Chỉ tính trong tháng 8/2023,  tỷ lệ Chi bộ ứng dụng phần mềm vào sinh hoạt chi bộ đạt 66%, xếp thứ 30/50 đảng bộ trực thuộc Thành uỷ; số lượng văn kiện tài liệu đã tải lên phân mềm là 267 tài liệu; số lượng bài viết 282 bài. Đối với phần mềm “ Điều hành tác nghiệp  quản lý đảng viên”, hiện nay 27/27 xã thị trấn đã bố trí được máy tính tiêng để cài đặt phần mềm.

     Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Huy đã triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch  trên địa bàn huyện, nhất là dịch bệnh SXH  đang có những diễn biến phức tạp hiện nay. Theo tổng hợp của UBND huyện, luỹ kế đến ngày 7/9, toàn huyện đã ghi nhận 490 ca mắc SXH tại 25 xã, thị trấn , tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2022. Toàn huyện có 12 ổ dịch, trong đo có 6 ổ dịch hiện vẫn đang hoạt, diễn biến phức tạp.

Trước những nội dung được triển khai, tại hội nghị một số Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và xã, thị trấn đã tham gia thảo luận nêu lên những thuận lợi và  khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện  kế hoạch Chỉ thị số 24 của Ban thường vụ Thành uỷ; triển khai mô hình chi bộ 4 tốt; sử dụng 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “ Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”; công tác phòng chống dịch SXH…

 

        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Xuân Thanh đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện.

 Đối với đối thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy  đồng chí giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm VHTT-TT huyện làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị huyện về vai trò, trách nhiệm trong việc chấp hành cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.  Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trong thực thi nhiệm vụ. Giao UBKT Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện thực hiện nghiêm túc công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch của Huyện ủy.

Với đối với  mô hình “Chi bộ bốn tốt”,  đồng chí đề nghị các Đảng bộ  xây dựng kế hoạch, lựa chọn, đăng ký các chi bộ thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt” để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ. Đối với các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, trực thuộc Đảng ủy cơ sở, cần bám sát vào nội dung, khung tiêu chí, biểu chấm điểm trong Hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng loại hình chi bộ và thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

  Với việc ứng dụng 2 phần mềm, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt chi bộ và quán triệt đến đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ thường xuyên truy cập vào phần mềm. Ứng dụng thực hiện tốt phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” trong thực hiện quản lý đảng viên và các khâu nghiệp vụ.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch, đồng chí  đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Sốt xuất huyết, không để dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo dài nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng của người dân; góp góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện…/.

              Thu Nghĩa – Trung tâm VHTT&TT huyện