KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện ủy Phú Xuyên thực hiện tốt công tác lý luận và định hướng nghiên cứu
Ngày đăng 28/05/2024 | 16:38  | View count: 137

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, công tác lý luận trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ lý luận cho cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 10 năm qua, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện một số định hướng lớn được nêu trong Nghị quyết số 37 của TW. Từ năm 2022, BTV Huyện ủy đã xây dựng chuyên đề của huyện và học tập và làm theo Bác, các chuyên đề đã phát huy hiệu quả, giúp các tổ chức cơ sở Đảng định hướng học tập, nghiên cứu trong cán bộ, đảng viên sát với tình hình thực tiễn của huyện. Trong đó năm 2024, Huyện đã xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV” để học tập và sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện. Cũng trong 10 năm qua, công tác nghiên cứu lý luận còn tập trung vào việc đóng góp ý kiến vào dự thảo các chương trình, kế hoạch, đề án, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc nghiên cứu các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được coi là một trong các tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Huyện ủy cũng quan tâm việc phát huy dân chủ trong công tác lý luận. Khuyến khích tự do trong nghiên cứu, tạo được bầu không khí dân chủ cởi mở trong sinh hoạt lý luận chính trị. Từ năm 2014 đến nay, nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện đã giúp huyện đề ra các chủ trương đúng đắn, được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Huyện đã xây dựng được hơn 30 mô hình trình diễn các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao cho các doanh nghiệp, hộ dân tiếp cận và triển khai ứng dụng vào sản xuất.

Đồng chí Báo cáo viên thành phố truyền đạt một số chuyên đề

Việc đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình, giáo trình học tập, nghiên cứu lý luận chính trị cũng được Huyện ủy quan tâm. Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện đã đổi mới hình thức tổ chức các lớp bồi dưỡng, tăng cường trao đổi, thảo luận, phát huy tính tích cực, chủ động của người học. Tính riêng từ đầu nhiệm kỳ 2020 đến nay, Huyện ủy đã mở tren 100 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 18.800 học viên. Để nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin thời sự, Huyện ủy đã mời các Giáo sư, tiến sĩ, báo cáo viên TW, TP về nói chuyện, thông tin thời sự trong nước và quốc tế, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố của huyện với 7 đồng chí, báo cáo viên cấp huyện với 13 đồng chí, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở là 429 người. Qua đánh giá, đội ngũ báo cáo viên của huyện có kinh nghiệm, khả năng truyền đạt tốt, có khả năng phân tích, lý giải và vận dụng lý luận vào thực tiễn. Thông qua học tập, bồi dưỡng các chuyên đề về giáo dục lý luận chính trị đã giúp cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới; đồng thời, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI

Phát huy kết quả đạt được, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác lý luận và định hướng nghiên cứu lý luận đến năm 2030, từng cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện xác định tiếp tục phát huy dân chủ, tìm hiểu, sáng tạo trong công tác lý luận và tổng kết thực tiễn trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng bảo đảm việc đề ra chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sát thực tế, đúng với đường lối của Đảng, Nhà nước. Nhất là việc nghiên cứu công tác lý luận trong xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ Huyện, Văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2025-2030./.

Minh Lộc – Trung tâm VHTT&TT huyện