THÔNG BÁO

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Tân Dân, Châu Can, Tri Thủy, Đại Thắng
Ngày đăng 28/12/2018 | 08:13  | View count: 80

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại xã Tân Dân, Châu Can, Tri Thủy, Đại Thắng

Tải về hồ sơ đấu giá 1>>>

Tải về hồ sơ đấu giá 2>>>