THÔNG BÁO

Thông báo Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Tri Thủy; Chuyên Mỹ; Phú Túc; Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 16/11/2023 | 09:18  | View count: 197

hông báo Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu: khu Thùng Lò Gạch, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy; khu Đường Tròn, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ; khu Đồng Soi trên, thôn Tư Sản, xã Phú Túc; khu Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Xem tại đây>>>

./.

ADMIN