THÔNG BÁO

V/v lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Xuyên đế năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày đăng 12/01/2024 | 08:50  | View count: 316