THÔNG BÁO

Công văn về tuyên truyền hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID
Ngày đăng 03/06/2024 | 15:15  | View count: 44

Công văn về tuyên truyền hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

1. Công văn tuyên truyền>>>

2. Hướng dẫn đăng ký cấp LLTP trên ứng dụng VNeID đối với người dưới 14 tuổi>>>

./.

ADMIN