THÔNG BÁO

Thông báo Lịch cắt điện tuần 10 năm 2017 - từ ngày 06/3 đến 13/3/2017

Ngày đăng 08/03/2017 | 02:52 PM  | View count: 59
Thông báo Lịch cắt điện tuần 10 năm 2017 - từ ngày 06/3 đến 13/3/2017

Thông báo Lịch cắt điện tuần 09 năm 2017 - từ ngày 27/2 đến 09/3/2017

Ngày đăng 08/03/2017 | 02:51 PM  | View count: 56
Thông báo Lịch cắt điện tuần 09 năm 2017 - từ ngày 27/2 đến 09/3/2017

Thông báo Lịch cắt điện tuần 07 năm 2017 - từ ngày 20/2 đến 26/2/2017

Ngày đăng 08/03/2017 | 02:49 PM  | View count: 28
Thông báo Lịch cắt điện tuần 07 năm 2017 - từ ngày 20/2 đến 26/2/2017

Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Nam Triều

Ngày đăng 24/11/2016 | 04:58 PM  | View count: 11
Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Nam Triều ( Click tại đây để xem chi tiết )

Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Minh Tân

Ngày đăng 24/11/2016 | 04:57 PM  | View count: 16
Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Minh Tân ( Click tại đây để xem chi tiết )

Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thụy Phú

Ngày đăng 24/11/2016 | 04:57 PM  | View count: 16
Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thụy Phú ( Click tại đây để xem chi tiết )

Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Hoàng Long

Ngày đăng 24/11/2016 | 04:57 PM  | View count: 12
Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Hoàng Long ( Click tại đây để xem chi tiết )

Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Phú Yên

Ngày đăng 24/11/2016 | 04:56 PM  | View count: 14
Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Phú Yên ( Click tại đây để xem chi tiết )

Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tân Dân

Ngày đăng 24/11/2016 | 04:56 PM  | View count: 11
Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tân Dân ( Click tại đây để xem chi tiết )  

Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Vân Từ

Ngày đăng 24/11/2016 | 04:55 PM  | View count: 9
Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Vân Từ ( Click tại đây để xem chi tiết )

Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Đại Thắng

Ngày đăng 24/11/2016 | 04:55 PM  | View count: 9
Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã   Đại Thắng  ( Click tại đây để xem chi tiết )

Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tri Thủy

Ngày đăng 24/11/2016 | 04:51 PM  | View count: 13
Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Tri Thủy - Đội 9( Click tại đây để xem chi tiết ) Thông báo công khai việc mất giấy chứng nhận quyền sử...