TIN TIÊU ĐIỂM

Thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Hồng Minh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023
Ngày đăng 29/05/2024 | 17:41  | View count: 65

Chiều 28/5, UBND huyện tổ chức hội nghị thảo luận, biểu quyết đề nghị UBND thành phố xét, công nhận xã Hồng Minh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Qua đánh giá, thẩm tra của các phòng, ban, ngành của huyện về kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao xã Hồng Minh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025.

Theo kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM nâng cao cho thấy, có 99,23% ý kiến người dân xã Hồng Minh hài lòng về kết quả xây dựng NTM nâng cao của địa phương.

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ thực hiện Chương trình số 04-CTr/hu về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025” đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Hồng Minh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Kết quả, 100% số phiếu nhất trí đề nghị thành phố xét công nhận xã Hồng Minh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023./.

Hoàng Bích – Trung tâm VHTT&TT