TIN XÃ - THỊ TRẤN

Đảng bộ thị trấn Phú Xuyên: Học tập chuyên đề năm 2024
Ngày đăng 13/05/2024 | 17:31  | View count: 38

Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về CCHC, chuyển đổi số; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian tới, Ngày 10/5, Đảng bộ thị trấn Phú Xuyên đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề năm 2024 và tuyên truyền Chỉ thị số 30 ngày 19/2/2024 của BTV Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Tại hội nghị, gần 300 đảng viên trong Đảng bộ đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hòa – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện truyền đạt những nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2024 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng nền hành chính Nhà nước; vận dụng trong đẩy mạnh cải cách hành chính, Chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Trong đó, đồng chí  đi sâu phân tích vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại.

 Nền hành chính ấy, theo Hồ Chí Minh là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Người mong muốn xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ đã quán triệt Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ. Trong đó, nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương trong giao tiếp, ứng xử, tận tâm phục vụ Nhân dân, trong thực thi công vụ, mẫu mực trong gia đình và cộng đồng nơi cư trú, góp phần lan tỏa các giá trị thanh lịch, văn minh của người Hà Nội; thực hiện tốt nếp sống văn hóa nơi công sở gắn với xây dựng văn hóa tổ chức, cơ quan, đơn vị./.

Thanh Xuân – TTVHTT&TT