Giới thiệu Ủy ban nhân dân

Họ Và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Lê Văn BínhPhó Bí thư HU - Chủ tịch UBND huyện 
Nguyễn Mạnh HuyUV BTVHU -  Phó Chủ tịch UBND huyện 
Nguyễn Trọng VĩnhHUV - Phó Chủ tịch UBND huyện 

 

VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN

 

Họ Và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Nguyễn Thành Chung HUV - Chánh Văn phòng HĐND-UBND 
Nguyễn Hải NinhPhó Chánh Văn phòng HĐND-UBND 
Nguyễn Thị Kim QuyênPhó Chánh Văn phòng HĐND-UBND 

 

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Click tại đây để xem chi tiết

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện

Click tại đây để xem chi tiết