CHỉ đạo của Huyện ủy

Chỉ thị 27-CT/HU (Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai năm 2017)

Chỉ thị 27-CT/HU (Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai năm 2017) ( Xem tại đây )

KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ngày 31/3/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 71-KH/HU về “Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Ban Thường vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở...

Công văn 345-CV/HU (Công văn vv đôn đốc thực hiện TBKL của Ban Thường vụ Huyện ủy)

 Công văn 345-CV/HU (Công văn vv đôn đốc thực hiện TBKL của Ban Thường vụ Huyện ủy) ( Xem tại đây )