CHỉ đạo của Huyện ủy

Thông báo số 103/UBND ( Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 4 năm 2017 )

 Thông báo số 103/UBND ( Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 4 năm 2017 ) ( Xem tại đây...

Nghị quyết 14-NQ/HU (Nghị quyết tăng cường kết nạp đảng viên chi bộ đảng nông thôn giai đoạn 2017-2020)

Nghị quyết 14-NQ/HU (Nghị quyết tăng cường kết nạp đảng viên chi bộ đảng nông thôn giai đoạn 2017-2020) ( Xem tại đây )

Công văn 355-CV/HU (vv thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017)

Công văn 355-CV/HU (vv thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017) ( Xem ...

Kế hoạch 74-KH/HU (KH kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã, thị trấn)

Kế hoạch 74-KH/HU (KH kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tôn giáo, tín ngưỡng trên địa...

Thông báo Nghị quyết 13-NQ/HU (Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10 (khóa XXIV)

Thông báo Nghị quyết 13-NQ/HU (Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10 (khóa XXIV) ( Xem tại đây )

Quyết định 416-QĐ/HU (Kiện toàn BCĐ Ctr 05 HU về phát triển làng nghề truyền thống, gắn với du lịch làng nghề huyện Phú Xuyên giai đoạn 2015-2020)

Quyết định 416-QĐ/HU (Kiện toàn BCĐ Ctr 05 HU về phát triển làng nghề truyền thống, gắn với du lịch làng nghề huyện Phú Xuyên giai đoạn 2015-2020) (...

Quyết định 415-QĐ/HU (Kiện toàn BCĐ CTr 02 HU ngay 08/01/2016)

Quyết định 415-QĐ/HU (Kiện toàn BCĐ CTr 02 HU ngay 08/01/2016) ( Xem tại đây )

Chỉ thị 27-CT/HU (Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai năm 2017)

Chỉ thị 27-CT/HU (Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai năm 2017) ( Xem tại đây )

KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ngày 31/3/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 71-KH/HU về “Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Ban Thường vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở...

Công văn 345-CV/HU (Công văn vv đôn đốc thực hiện TBKL của Ban Thường vụ Huyện ủy)

 Công văn 345-CV/HU (Công văn vv đôn đốc thực hiện TBKL của Ban Thường vụ Huyện ủy) ( Xem tại đây )