Công khai ngân sách

Quyết định V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2021

Quyết định V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2021

Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2022

Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2022

Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2020

Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2020

V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2018

Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2018

Thông báo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 3 tháng đầu năm 2019

Thông báo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 3 tháng đầu năm 2019

Quyết định V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2019

Quyết định số 88/QĐ-UBND (V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2019)

Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019

Ngày 24/12, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019.

Thông báo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

Thông báo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2018

Công văn số 1719/UBND-TCKH (V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018)

V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018

Quyết định V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2017

Quyết định V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2017

Thông báo 116/TB-UBND (TB Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018)

Thông báo 116/TB-UBND (TB Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018)

Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 11/08/2017 (V/v Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2016)

Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 11/08/2017 (V/v Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2016)

Thông báo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2017

Thông báo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2017

Quyết định số 5491/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 (V/v Công bố công khai số liệu dự toán năm 2018)

Quyết định số 5491/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 (V/v Công bố công khai số liệu dự toán năm 2018)

Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 (V/v Công bố công khai số liệu dự toán năm 2017)

Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 (V/v Công bố công khai số liệu dự toán năm 2017)