BAN BIÊN TẬP

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên

Ngày 12 tháng 10 năm 2015 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên đã kỹ Quyết định số 4369/QĐ-UBND Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Phú Xuyên.

Ông: Lê Thanh Hải - HUV, Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện - Trưởng Ban biên tập;

Bà: Trương Thị Hoa - HUV, Trưởng Đài truyền thanh - Phó ban thường trực;

Bà: Lại Đỗ Quyên - HUV, Phó trưởng Ban tuyên giáo - Phó ban biên tập;

Ông: Nguyễn Hữu Chi - HUV, Chánh VP Huyện ủy - Thành viên;

Ông: Phạm Kim Tinh- HUV, Phó Chủ tịch UB MTTQ - Thành viên;

Ông: Nguyễn Tùng Lâm - Trưởng phòng VHTT huyện - Thành viên;

Ông: Nguyễn Văn Ngự - HUV, Phó Ban tuyên giáo Huyện ủy - Thành viên;

Ông: Trương Đại Dương - Uỷ Viên TT HĐND huyện - Thành viên;

Ông: Phạm Hồng Kỳ - HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch   - Thành viên;

Ông: Phạm Văn Việt - Phó  Chánh Văn Phòng HĐND-UBND huyện  - Thành viên;

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó trưởng phòng VHTT huyện - Thành viên;

Ông: Nguyễn Hữu Đức - Cán bộ Phòng GD-ĐT huyện - Thành viên;

Ông: Nguyễn Thành Chung - Chuyên viên phòng Nội vụ - Thành viên

 

Ông: Nguyễn Xuân Cương - Cán bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện - Thành viên, phụ trách kỹ thuật;

 

Ông: Cao Văn Tuân - Cán bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện - Thành viên;

 

Các Ông ( bà ) Trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện tham gia cộng tác viên

  

              Click và để xem: - Quyết định thành lập:  ( Xem tại đây ) 

                                        - Phân công nhiệm vụ:  ( Xem tại đây )