Các kỳ họp HĐND

Kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung Kỳ họp thứ Bảy - HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

- Thông báo 156/TB-HĐND (Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021).

- Điều chỉnh thời gian, nội dung kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

1. Các báo cáo của HĐND huyện trình kỳ họp:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018;

1.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy của HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021;

1.3. Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019;

1.4. Tờ trình về thông qua kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc xây dựng cơ sở vật chất, quản lý thu chi tại các trường học trên địa bàn huyện;

1.5. Các báo cáo thẩm tra của hai ban HĐND huyện.

2. Các báo cáo UBND huyện trình kỳ họp:

2.1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018 của huyện.

2.2. Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2018.

2.3. Báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2017.

2.4. Báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đến tháng 06 năm 2018;

2.5. Báo cáo công tác quản lý, sử dụng đất đai đến tháng 06 năm 2018, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 06 tháng cuối năm 2018. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến tháng 06 năm 2018;

2.6. Báo cáo kết quả đấu giá QSD đất đến tháng 06 năm 2018, kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2018;

2.7. Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và thực hiện các kết luận thanh tra đến tháng 06 năm 2018;

2.8. Báo cáo công tác CCHC 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 (trong đó đánh giá sâu: kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính; Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; Công tác bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn);

2.9. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018.

2.10. Báo cáo tiến độ triển khai đầu tư xây dựng cơ bản các dự án vốn ngân sách và công tác giải quyết nợ XDCB trên địa bàn huyện đến tháng 06 năm 2018, kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2018.

2.11. Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đến tháng 06 năm 2018, kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2018.

2.12. Báo cáo kết quả công tác hỗ trợ xây, sửa nhà ở hộ nghèo đến tháng 06 năm 2018, kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2018.

2.13. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện, khóa XIX;

2.14. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện, khóa XIX;

2.15. Tờ trình về Tổng quyết toán ngân sách năm 2017;

2.16. Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018;

2.17. Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020;

2.18. Tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên: Thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 và những kiến nghị với HĐND, UBND huyện.

4. Tòa án nhân dân: Báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018.

5. Viện kiểm sát nhân dân. Báo cáo công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018.

6. HĐND huyện Phú Xuyên xem xét các dự thảo nghị quyết thường kỳ và chuyên đề:

6.1. Nghị quyết thường kỳ:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 06 tháng cuối năm 2018;

- Nghị quyết về Tổng quyết toán ngân sách năm 2017;

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019.

6.2. Nghị quyết chuyên đề về:

- Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018;

- Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020;

- Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc xây dựng cơ sở vật chất, quản lý thu chi tại các trường học trên địa bàn huyện;

- Nghị quyết về phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021./.