KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

HĐND huyện giám sát công tác cải cách hành chính tại xã Chuyên Mỹ và Thụy Phú
Publish date 12/09/2019 | 10:22  | View count: 2644

Sáng ngày 11/9; Đoàn giám sát của HĐND huyện đã có buổi giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại xã Chuyên Mỹ và xã Thụy Phú trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

     Tổ giám sát số 1 của HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Văn Hội – HUV – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại xã Chuyên Mỹ.

       Theo báo cáo của lãnh đạo xã Chuyên Mỹ: Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, UBND xã đã rà soát và hệ thống hoá các văn bản chính sách thuộc lĩnh vực theo thẩm quyền; chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, chính xác, phù hợp với các luật, nghị định mới ban hành. Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định. Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND xã giao cho cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch rà soát các TTHC theo văn bản ban hành của cấp trên đối với những thủ tục đang được thực hiện tại xã; Niêm yết đầy đủ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Số TTHC được niêm yết công khai là 152 thủ tục, thuộc các lĩnh vực: Tư pháp - Hộ tịch - Chứng thực, Nội vụ, Lao động - TBXH, Địa chính - Xây dựng, Văn hoá - Xã hội, Giáo dục - Đào tạo, Công thương, Nông nghiệp, Hoà giải ở cơ sở v.v... Bên cạnh đó, xã đã làm tốt việc thực hiện rà soát, đơn giản hoá TTHC. Các TTHC thuộc dịch vụ công mức 3, 4 được xã thực hiện đảm bảo theo quy định; triển khai sử dụng tốt phần mềm Dịch vụ công dùng chung 3 cấp của Thành phố. Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận 2.065 hồ sơ. Trong đó, có 477 hồ sơ TTHC mức độ 3; 42 hồ sơ mức độ 3 liên thông với huyện. Số hồ sơ đã giải quyết là: 2065 hồ sơ, đạt 100%. Đã trả kết quả đúng hạn và trước hạn 100%, không có hồ sơ nào quá hạn.

       Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn và xã đã trao đổi, làm rõ thêm một số vướng mắc về việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ sở; nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; v.v…

       Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hội đã đánh giá cao kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của xã Chuyên Mỹ trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí cũng đề nghị xã cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; thường xuyên tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ; đồng thời thường xuyên khảo sát, lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về  kết quả cải cách hành chính tại địa phương./.

       * Cùng ngày, Tổ giám sát số 2 – HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Mạnh Huy – Uỷ viên BTV –Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện – Chủ tịch UB MTTQ huyện làm trưởng đoàn đã  có buổi giám sát tại Thụy Phú

       Theo báo cáo của lãnh đạo xã Thụy Phú, hàng năm, xã đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính đạt nhiều kết quả. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã được niêm yết công khai, minh bạch và được giải quyết theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông theo quy định. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được xã triển khai đúng tiến độ, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong quy trình giải quyết các thủ tục; đồng thời rà soát kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa; thực hiện nâng cấp, mua sắm trang thiết bị để phục vụ giải quyết công việc và tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân đến giao dịch. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ đầu năm 2018 đến hết tháng 6/2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận 1.140 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

       Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ những nội dung về công tác cải cách hành chính, việc xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận 1 cửa, công tác hiện đại hóa nền hành chính.

       Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Mạnh Huy – UV BTV - Trưởng ban Kinh tế xã hội HĐND huyện – Chủ tịch UB MTTQ huyện đề nghị xã cần quan tâm hơn nữa đến công tác CCHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thời gian tới; Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về TTHC liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, cá nhân, từ đó nâng cao hiệu quả CCHC trên địa bàn.

 

Thanh Xuân – TTVHTT&TT huyện