KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ Hội nghị Trung ương 5
Publish date 26/08/2022 | 17:07  | View count: 358

Ngày 26.8.2022, BTV Huyện uỷ Phú Xuyên tổ chức hội nghị cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII của Đảng; Nghị quyết 15 ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

      Tại hội nghị, hơn 200 đảng viên của 16 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ đã được nghe đồng chí Vũ Quốc Anh - UV BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản 4 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đó là: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

      Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cũng quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Qua đó, nhằm tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô Hà Nội, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, vùng động lực phát triển của Đồng bằng sông Hồng và cả nước. Đồng thời, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Vũ Quốc Anh - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt các nội dung

      Cũng tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên ở các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ đã được nghe truyền đạt Chuyên đề năm 2022 về: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Hoàng Hương - Trung tâm VHTT&TT huyện.