THÔNG BÁO LỊCH CẮT ĐIỆN

Thông báo kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện tuần 25 lưới điện trung áp

Publish date 09/06/2020 | 08:31 AM  | View count: 175
Thông báo kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện tuần 25 lưới điện trung áp

Thông báo kế hoạch ngừng cung cấp điện tuần 24 lưới điện trung áp

Publish date 03/06/2020 | 03:33 PM  | View count: 219
Thông báo kế hoạch ngừng cung cấp điện tuần 24 lưới điện trung áp

Thông báo kế hoạch ngừng cung cấp điện tuần 17 lưới điện trung thế

Publish date 17/04/2020 | 10:38 AM  | View count: 574
Thông báo kế hoạch ngừng cung cấp điện tuần 17 lưới điện trung thế

Thông báo kế hoạch ngừng cung cấp điện tuần 14 lưới điện trung thế

Publish date 24/03/2020 | 10:00 AM  | View count: 285
Thông báo kế hoạch ngừng cung cấp điện tuần 14 lưới điện trung thế

Thông báo lịch cắt điện tuần 51 năm 2019

Publish date 10/12/2019 | 02:48 PM  | View count: 434
Thông báo lịch cắt điện tuần 51 năm 2019 (từ ngày 16/12/2019 - 22/12/2019)

Thông báo lịch cắt điện tuần 50 năm 2019

Publish date 09/12/2019 | 09:20 AM  | View count: 325
Thông báo lịch cắt điện tuần 50 năm 2019 (từ ngày 09/12/2019 - 15/12/2019)

Thông báo lịch cắt điện tuần 44 năm 2019

Publish date 22/10/2019 | 10:59 AM  | View count: 382
Thông báo lịch cắt điện tuần 44 năm 2019 từ ngày 28/10/2019 đến 03/11/2019

Thông báo lịch cắt điện tuần 38 năm 2019

Publish date 10/09/2019 | 04:44 PM  | View count: 491
Thông báo lịch cắt điện tuần 38 năm 2019 (từ ngày 16 - 22/9/2019)

Thông báo lịch cắt điện tuần 37 năm 2019

Publish date 06/09/2019 | 03:34 PM  | View count: 284
Thông báo lịch cắt điện tuần 37 năm 2019 từ ngày 09-15/9/2019

Lịch cắt điện tuần 35 năm 2019

Publish date 19/08/2019 | 11:14 AM  | View count: 295
Lịch cắt điện tuần 35 năm 2019 (từ ngày 26/8/2019 đến 01/9/2019)