Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục: Cấp giấy phép di dời nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền UBND xã (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục: Cấp Giấy phép quy hoạch theo khoản 4 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố (TTHC mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục: Cấp giấy phép sử dụng tạm đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cải tạo, sửa chữa nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền UBND xã (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình theo tuyến trong đô thị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền UBND xã (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở riêng lẻ đô thị (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (TTHC mức 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục: Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
20 Thủ tục: Cấp kinh phí hỗ trợ, khuyến khích hoả táng (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn