Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục: Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục: Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục: Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục: Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục: Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục: Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục: Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục: Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục: Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất THCS) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục: Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục: Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục: Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục: Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
16 Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục: Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục: Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn