Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
3 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục: Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục: Thẩm định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục: Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thủy lợi đầu tư vốn ngân sách nhà nước (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục: Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán (công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện làm Chủ đầu tư hoặc Quyết định đầu tư) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục: Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục: Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục: Thành lập trường THCS tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục: Thành lập trường tiểu học tư thục (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục: Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
18 Thủ tục: Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục: Thôi làm hòa giải viên Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
20 Thủ tục: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã