Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục: Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục: Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục: Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục: Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục: Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục: Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng. (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục: Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục: Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành..(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục: Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng.(TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục: Tiếp nhận đăng ký người vào tu. (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục: Trả lại tài sản Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục: Trả lại tài sản (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục: Tự giải thể Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục: Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục: Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục: Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục: Xin cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục: Xin cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục: Đăng ký chấm dứt giám hộ (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
20 Thủ tục: Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã