Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Đăng ký khi hợp tác xã chia (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Đăng ký khi hợp tác xã chia (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Đăng ký khi hợp tác xã tách (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Đăng ký khi hợp tác xã tách (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (TTHC Mức độ 2). Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã