Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục 13: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 14: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng. (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục 14: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục 14: Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục 15: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục 15: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá không quá 500 triệu đồng) (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục 15: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của hộ kinh doanh (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục 15: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục 16: Thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục 16: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá trên 500 triệu đồng) (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 16: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục 17: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá) (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục 17: Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 17: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục 18: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 18: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục 19: Trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo: (Xét duyệt, tổng hợp sổ trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo ). (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 19: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục 1: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục 1: Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã