Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục 28: Đề nghị tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 29: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục 29: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục 2: Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, VP đại diện Hợp tác xã (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục 2: Cấp đổi giấy phép kinh doanh Karaoke (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục 2: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký Thư viện cấp xã (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục 2: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục 2: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục 2: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục 30: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Người có công theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP. (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 30: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục 31: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo các Quyết định số 117/TTg, số 20/TTg, số 118/TTg (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục 31: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục 32: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận và giải quyết chế độ ưu đãi hàng tháng đối với người HĐCM trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945. (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục 32: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
16 Thủ tục 33: Xác nhận hồ sơ miễn giảm thuế sử dụng đất 1 lần cho người có công. (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
17 Thủ tục 33: Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
18 Thủ tục 34: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục 34: Xác nhận đơn đề nghị xác nhận Liệt sỹ (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
20 Thủ tục 35: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi. (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã