Văn bản chỉ đạo

Thông báo số 244/TB-HĐND (Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021)

Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp thường lệ cuối năm) của HĐND huyện dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 12/2018 (dự kiến từ 10/12 – 15/12/2018) để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

( Xem chi tiết Thông báo tại đây )

 

I. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp:

- Thời gian: dự kiến tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 (kỳ họp thứ 8) của HĐND huyện Phú Xuyên vào trung tuần tháng 12/2018 (dự kiến từ 10/12 – 15/12/2018).

- Địa điểm họp tại: Hội trường gác II Huyện ủy.

II. Nội dung kỳ họp:

1. Các báo cáo, tờ trình của HĐND huyện trình kỳ họp:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

1.2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 của HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021;

1.3. Các báo cáo thẩm tra của hai ban HĐND huyện;

1.4. Tờ trình về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc Hội tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

1.5. Tờ trình về danh sách Ban kiểm phiếu lấy tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Các báo cáo, tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp

2.1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

2.2. Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách huyện năm 2018. Dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm 2019;

2.3. Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo;

2.4. Báo cáo công tác quản lý, sử dụng đất đai năm 2018, kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019;

2.5. Báo cáo kết quả đấu giá QSD đất năm 2018, kế hoạch năm 2019;

2.6. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện các kết luận thanh tra năm 2018;

2.7. Báo cáo công tác CCHC năm 2018, nhiệm vụ năm 2019;

2.8. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

2.9. Báo cáo tiến độ triển khai đầu tư xây dựng cơ bản các dự án vốn ngân sách và công tác giải quyết nợ XDCB trên địa bàn huyện năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019.

2.10. Báo cáo kết quả công tác giảm nghèo và hỗ trợ xây, sửa nhà ở hộ nghèo năm 2018; kế hoạch thực hiện năm 2019.

2.11. Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận phiên giải trình và kết luận phiên chất vấn kỳ họp thứ 7, HĐND huyện, khóa XIX;

2.12. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2018) HĐND huyện, khóa XIX;

2.13. Tờ trình về phát triển KT-XH, nhiệm vụ QP-AN năm 2019;

2.14. Tờ trình về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2019;

2.15. Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2019;

2.16. Tờ trình về kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên: Thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 và những kiến nghị với HĐND, UBND huyện.

4. Tòa án nhân dân: Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

5. Viện kiểm sát nhân dân. Báo cáo công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân huyện năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

6. HĐND huyện Phú Xuyên xem xét các dự thảo nghị quyết thường kỳ và chuyên đề:

6.1. Nghị quyết thường kỳ:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2019;

- Nghị quyết về Dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2019;

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019;

6.2. Nghị quyết chuyên đề về:

- Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

- Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2019.