Văn bản chỉ đạo

Thường trực HĐND huyện khảo sát tại xã Đại Xuyên

Ngày 23/3/2020, Đoàn khảo sát của TT HĐND huyện do đồng chí Trần Công Thành – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện là trưởng đoàn đã có buổi khảo sát công tác giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 tại xã Đại Xuyên.

      Thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện giao, ngay từ đầu năm 2020, xã Đại Xuyên đã chủ động xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai, giao chỉ tiêu cụ thể  nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, dự toán thu, chi ngân sách theo thẩm quyền cho từng ban ngành, đoàn thể xã. Theo đó, mục tiêu tổng quát của xã Đại Xuyên năm 2020 là nâng cao hiệu quả phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tiếp tục thực hiện tăng nguồn thu ngân sách; đẩy mạnh chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng y tế, văn hóa; phấn đấu thực hiện hoàn thành 11 công trình  trong xây dựng NTM….

      Để đạt được các chỉ tiêu trên, tại buổi khảo sát, đại diện các ban, ngành địa phương đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, trong đó tập trung vào những chỉ tiêu khó để tháo gỡ cho địa phương như: thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở một số vị trí đất trên địa bàn xã; công tác giảm nghèo, thực hiện các công trình hạ tầng cơ sở; xây dựng NTM; công tác giải ngân các nguồn vốn…

     Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát, đồng chí CT HĐND huyện Trần Công Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của xã đã đáp ứng được yêu cầu đề ra; xã đã làm tốt công tác giao chỉ tiêu cho các ban ngành, đoàn thể theo đúng thẩm quyền; thực hiện tốt việc lập danh mục đàu tư công theo đúng quy định. Đồng chí cũng đề nghị xã Đại Xuyên tiếp tục đoàn kết, thống nhất tư tưởng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đã đặt ra trong năm 2020. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp; triển khai thực hiện các công trình xây dựng NTM một cách công khai theo quy định; rà soát lại toàn bộ các công trình, đầu mục công trình, các quyết định liên quan đến vấn đề chi đầu tư xây dựng./.

Thu Nghĩa  - Trung tâm VHTT&TT huyện