Giới thiệu Ủy ban nhân dân

Họ Và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Trần Công Thành

PCT UBND huyện

 

Nguyễn Thế CôngPCT UBND huyện 

 

VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN

 

Họ Và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Trương Đại Dương

Chánh Văn phòng

 

Phạm Văn Việt

Phó chánh văn phòng

 

Nguyễn Thành ChungPhó chánh văn phòng 

 

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Click tại đây để xem chi tiết

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện

Click tại đây để xem chi tiết