KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Phú Xuyên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày đăng 15/08/2019 | 16:48  | View count: 361

Sáng ngày 14/8, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn thông báo kết quả hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng; học tập, quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) và triển khai kế hoạch của Huyện ủy về tổ chức Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

      Đánh giá kết quả 7 tháng đầu năm thực hiện Quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với Cán bộ, công chức viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội huyện, cơ sở.

       Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hải Hoa – TUV - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Cương – Phó bí thư Thường trực huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí Huyện ủy viên khóa XXIV; lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy; Trưởng các Ban ngành đoàn thể huyện; các đồng chí là Bí thư Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UB MTTQ các xã, thị trấn.

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông báo, truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng. Và giành nhiều thời gian quán triệt, thảo luận về nội dung cốt lõi của Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, đồng chí Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy nêu rõ: Số lượng ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ khóa mới giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện, so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015 – 2020, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII);.... Chỉ thị này tiếp tục thực hiện chủ trương cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ, và thực hiện cơ cấu ba độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và phấn đấu ba độ tuổi trong thường trực cấp ủy. Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ. Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy ở mỗi cấp và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tại thời điểm bầu cử. 

       Cũng tại hội nghị, Huyện ủy đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ huyện Phú Xuyên. Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực hiện 04 nhiệm vụ: đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng cấp trên; bầu ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên. Thời gian tiến hành đại hội: Đối với Đại hội chi bộ cấp dưới Đảng bộ cơ sở không quá 01 ngày, hoàn thành trước 30/3/2020; Riêng đảng bộ xã, thị trấn được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm phải chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ xong trước ngày 30/12/2019; Đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở không quá 02 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/8/2020; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện không quá 03 ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Để tiến hành Đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV thành công tốt đẹp, Huyện ủy yêu cầu các cơ sở thực hiện tốt công tác chuẩn bị các Văn kiện, chuẩn bị nhân sự, xây dựng quy chế và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Đại hội theo hướng dẫn.

       Cũng tại hội nghị, Ban chỉ đạo huyện cũng đã đánh giá kết quả 7 tháng đầu năm thực hiện Quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với Cán bộ, công chức viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội huyện, cơ sở. Theo thống kê của Phòng nội vụ huyện, hệ thống chính trị toàn huyện hiện có tổng số 4.410 cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng. 7 tháng năm 2019, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị định kỳ hằng tháng thực hiện việc đánh giá xếp loại trên phền mềm đảm bảo đúng quy định. Kết quả, toàn huyện đã có 872 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng được đánh gia hoàn thành xuát sắc nhiệm vụ. 

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Hải Hoa đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương và của thành phố và của huyện. Đại hội chi bộ, đảng bộ tiến tới Đại hội XXIII Đảng bộ huyện là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện. Do vậy các cấp ủy đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ bảo đảm Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Trước mắt sẽ tổ chức rà soát lại quy hoạch cán bộ cấp xã, đảm bảo Đại hội diễn ra thành công, đại biểu được bầu vào ban chấp hành đúng, đủ tiêu chuẩn để lãnh đạo địa phương ngày càng phát triển. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đánh giá cán bộ: Đó là tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chủ đề của năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; thực hiện nghiêm hai bộ quy tắc ứng xử, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức gắn trách nhiệm của người đứng đầu với các nhiệm vụ chính trị được giao và lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp để làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại cán bộ hàng tháng. Đối với các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá xếp loại với cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng, cũng như cán bộ hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và không hoàn thành để tham mưu thực hiện khen thưởng động viên và xử lý kỷ luật theo quy định. Giao Hội đồng thi đua khen thưởng huyện tiếp tục hướng dẫn đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện đề án thi đua khen thưởng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện để đánh giá xếp loại cán bộ công chức đúng người, đúng việc và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá trước Ban Thường vụ Huyện ủy./. 

Nguyễn Vàn – Trung tâm VHTT&TT Phú Xuyên