KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

HN triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019
Ngày đăng 26/11/2019 | 09:45  | View count: 1798

Ngày 25/11/ 2019, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019 và hướng dẫn một số nội dung về tổ chức Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV Đảng bộ huyện Phú Xuyên.

      Dự hội nghị có Đồng chí  Lê Ngọc Anh – Thành ủy viên- Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ, TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Bí thư  Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ; các đồng chí Bí thư , Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ các xã, thị trấn.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông qua Quyết định Thành lập Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025; Quyết định thành lập Tổ công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019; Thông qua kế hoạch  kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý  và một số hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị và Kế hoạch số 199 ngày 30/7/2019 của Huyện uỷ Phú Xuyên về tổ chức Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXV Đảng bộ huyện Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2020-2025.

      Theo kế hoạch việc triển khai kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở sẽ được triển khai thực hiện  xong trước ngày 15/12, cấp huyện được triển khai thực hiện xong trước ngày 31/12 hàng năm. Nội dung kiểm điểm: tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức, đảng viên theo quy định số 132/2018 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 26/2019  của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 165/2019 của Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội. Cụ thể: Đối với tập thể lãnh đạo quản lý: kiểm điểm việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vv… Đối với đảng viên và cán bộ  lãnh đạo, quản lý: Kiểm điểm theo nội dung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ. Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý: về kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ địa phương, cơ quan, địa phương, đơn vị...

      Đối tượng đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng: Đảng bộ huyện, Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở theo các nhóm tiêu chí và 4 mức chất lượng. Đối với  Đảng bộ và Chi bộ cơ sở thực hiện đánh giá, xếp loại theo Quyết định số 705/2018 của Ban thường vụ Huyện uỷ về việc “ Ban hành quy định đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện uỷ”. Đối với đảng viên trong toàn đảng bộ huyện đánh giá theo khung 5 tiêu chí, 4 mức chất lượng. Đánh giá, phân loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý theo khung 3 tiêu chí đánh giá, 4 mức chất lượng.

      Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Lê Ngọc Anh – Thành uỷ viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở các Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của các cấp, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch của đơn vị, rà soát từng bước việc triển khai tổ chức Đại hội; Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội các cấp phải  đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn độ tuổi theo quy định; đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch. Cùng với đó, các xã, thị trấn cần chủ động xây dựng các văn kiện Đại hội đảm bảo  theo đúng tiến độ,  kế hoạch đề ra. Đồng thời giao Tổ công tác chỉ đạo đại hội Đạng bộ, Chi bộ cơ sở tiếp tục rà soát, căn cứ Hướng dẫn của huyện để xây dựng hướng dẫn chi tiết các xã, thị trấn đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả, chính xác. Các Chi bộ, Đảng bộ cở sở cần làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở…

      Đối với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý: đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị: Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Huyện ủy, Đảng bộ, Chi bộ cơ sở  căn cứ vào kế hoạch của BTV Huyện ủy chủ động xây dựng kế hoạch kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân ở cấp, đơn vị mình. Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, kế hoạch của địa phương, đơn vị đến các tổ chức đảng, đảng viên và cá  nhân được lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các ban của đảng đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Ban thường vụ Huyện ủy xong trong tháng 12-2019./.

Thu Nghĩa – Trung tâm VH-TT&TT huyện