làng nghề truyền thống huyện phú xuyên

Các Văn bản chỉ đạo tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống Comple xã Vân Từ năm 2019

Các Văn bản chỉ đạo tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống Comple xã Vân Từ năm 2019

STT

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

SỐ

XEM

1

Thông báo kết luận của BTV HU về việc tổ chức Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống xã Vân Từ gắn với du lịch làng nghề huyện Phú Xuyên năm 2019.

915-TB/HU

Click để xem chi tiết

2

Kế hoạch tổ chức ngày Vinh danh làng nghề truyền thống gắn với du lịch làng nghề huyện Phú Xuyên năm 2019

158/KH-UBND

Click để xem chi tiết

3

Quyết định thành lập BTC Lễ hội vinh danh làng nghề truyền thống may Comple xã Vân Từ lần thứ Nhất năm 2019.

3640/QD-UBND

Click để xem chi tiết