THÔNG BÁO MỚI

Thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các xã Hoàng Long, Minh Tân, Phúc Tiến, Phượng Dực, Văn Hoàng, Tân Dân
Ngày đăng 18/09/2020 | 14:10  | View count: 1068

Mời tham gia đấu giá QSD đất ở tại các khu: Biến thế, thôn Trung, xã Văn Hoàng; Vườn ươm cũ, thôn Viên Hoàng, xã Hoàng Long; Đồng Dài Dưới, thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân; Trạm bơm, thôn An Khoái; Đường Cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến; Âu Thuyền, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực (LK-04); Trung hộ xóm II, Trung hộ xóm III, thôn Đồng Phố, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

1. Xem Thông báo tại đây>>>

2. Hồ sơ đấu giá tại đây>>>