THÔNG BÁO

Nội dung ôn tập môn thi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 26/06/2019 | 16:56  | View count: 13785

Nội dung ôn tập môn thi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019

Tài liệu ôn tập môn thi trắc nghiệm kiến thức chung: (Tải về tại đây)

1. Hiến pháp năm 2013.

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

3. Luật Cán bộ công chức năm 2008.

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

5. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội XII ban hành.

6. Bộ Nội vụ: Tài liệu Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28-12-2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) gồm 2 chuyên đề:

- Chuyên đề Nhà nước trong hệ thống chính trị

- Chuyên đề Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

7. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

8. Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị "Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức".

9. Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

10. Nghị quyết số 19-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".

11. Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 19-5-2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

12. Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

13. Chương trình số 01-Ctr/TU ngày 26-4-2016 về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020;

 

Ghi chú ; Khoảng giữa tháng 7/2019 thành ủy sẽ tổ chức thi tuyển; trắc nghiệm trên máy. Các thí sinh dự tuyển chủ động ôn trước nếu có ngân hàng câu hỏi Ban tổ chức Huyện ủy Phú Xuyên sẽ gửi tài liệu sau ( nếu có ). Trân trọng