THÔNG BÁO

Tổng hợp các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Ngày đăng 29/06/2021 | 15:43  | View count: 710

Danh mục các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:

1. Luật Phòng, chống thiên tai số  33/2013/QH13  ngày 19/6/2013.

2.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số  60/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

3. Nghị định số  160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.

4. Thông tư số  17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

5. Thông tư số  17/2019/TT-BTTTT ngày 10/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

6. Quyết định số  636/QĐ-BTTTT ngày 12/05/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai đến năm 2030.

7. Chỉ thị số  09/CT-UBND ngày 05/04/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

8. Kế hoạch số  1521/KH-STTTT ngày 21/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội năm 2021./.

ADMIN