THÔNG BÁO

Văn bản về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dich COVID-19 của Chính phủ
Ngày đăng 16/07/2021 | 14:49  | View count: 1061

Văn bản về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dich COVID-19

1. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dich COVID-19 ( Nghị quyết số 68)

2. Quyết định quy định về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dich COVID-19 ( Quyết định 23)