Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 4: Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích.(TTHC cấp 1)
Loại thủ tục Lĩnh Vực Văn hóa Thông tin
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Văn hóa và Thông tin    (trong ngày)

 

- Thụ lý tại phòng Văn hóa và Thông tin (thời gian 08 ngày). Cụ thể:

 

+ Công việc 1: Cán bộ phụ trách Báo cáo lãnh đạo phòng. Nghiên cứu đơn và các tài liệu kèm theo (02 ngày)

 

+ Công việc 2: Cán bộ phụ trách Khảo sát thực tế di tích: đánh giá giá trị  kiến trúc, giá trị văn hóa , lịch sử của di tích, Đánh giá các giá trị của hiện vật đồ thờ trong di tích xác định đầy đủ các tiêu chí để xếp hạng di tích. Kiểm tra di tích có bị xâm phạm hoặc tranh chấp đất không (2 ngày)

 

+ Công việc 3:  cán bộ phụ trách Báo cáo lãnh đạo phòng (1 ngày)

 

+ Công việc 3:  Phòng báo cáo lãnh đạo UBND cấp huyện (1 ngày)

 

- Phòng VH &TT trình UBND cấp huyện công văn đề nghị xếp hạng di tích và xác nhận đơn đề nghị xếp hạng di tích (2 ngày)

 

- Phòng VH&TT chuyển kết quả về Bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức (01 ngày).

Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị xếp hạng di tích của tổ chức ( hoặc cá nhân) là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích ( có xác nhận của UBND cấp xã hoặc công văn đề nghị của UBND phường có di tích đề nghị xếp hạng).
( Đơn theo mẫu đơn của Ban quản lý di tích Thành phố ban hành)
- Trích lục bản đồ hiện trạng khu vực di tích
( Có dấu xác nhận của UBND phường không có tranh chấp đất đai hoặc xâm phạm di tích).
- Các văn bản liên quan chứng minh được giá trị lịch sử của di tích
b) Số lượng hồ sơ: 05 (bộ).
Thời hạn giải quyết 12 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ theo yêu cầu về thành phần và chất lượng chuyên môn.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản chấp thuận
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

Đơn xin xếp hạng di tích (Theo mẫu chung của Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội )

- Luật Di sản văn hoá số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá số 08/2009/L-CTN ngày 29/6/2009 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2010);
- Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;
- Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh đến năm 2020;
- Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2010.