Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 5: Phê duyệt dự án tu bổ tôn tạo di tích do cấp huyện quản lý (TTHC Mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh Vực Văn hóa Thông tin
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Văn hóa và Thông tin    (trong ngày)
- Thụ lý tại phòng Văn hóa và Thông tin (thời gian 13 ngày). Cụ thể:
+ Công việc 1: Cán bộ phụ trách Báo cáo lãnh đạo phòng. Nghiên cứu đơn và các tài liệu kèm theo ( 02 ngày)
+ Công việc 2: Cán bộ phụ trách Khảo sát thực tế di tích.
+ Công việc 3:  Cán bộ phụ trách Báo cáo lãnh đạo phòng và Lãnh đạo UBND cấp huyện (01 ngày)
- Phòng VH&TT trình UBND cấp huyện công văn thỏa thuận gửi Sở Văn hóa Thể thoa và Du lịch Thành phố thỏa thuận về việc tu bổ  (3 ngày)
- Phòng VH&TT chuyển kết quả về Bộ phận một cửa, trả cho công dân, tổ chức (1 ngày).
Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa.
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình của chủ đầu tư. Trong trường hợp chủ đầu tư không phải là UBND quận hoặc UBND phường thì nội dung tờ trình được UBND phường xác nhận.
- Dự án tu bổ tôn tạo di tích gồm phần thuyết minh, thiết kế, dự toán có xác nhận của đơn vị lập dự án và chủ đầu tư.
- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và xác định chủ đầu tư của cấp có thẩm quyền (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước);
- Kế hoạch cấp kinh phí (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước);
- Bản cam kết của chủ đầu tư về việc đảm bảo nguồn kinh phí xã hội hóa (có xác nhận của chính quyền địa phương về nội dung cam kết); 
- Quyết định xếp hạng và bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích (đối với di tích xếp hạng cấp quốc gia và xếp hạng cấp tỉnh)
- Bản đạc di tích tỷ lệ 1/500 (đối với di tích xếp hạng cấp quốc gia và di tích xếp hạng cấp tỉnh);
- Biên bản khảo sát hiện trạng, đánh giá mức độ xuống cấp và thống nhất nội dung đầu tư (biên bản có chữ ký của đại diện: Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội; UBND, Phòng VHTT; UBND phường; người được giao quản lý trực tiếp di tích; một số nhà nghiên cứu, quản lý trong lĩnh vực liên quan (nếu có);
- Văn bản thẩm tra hồ sơ dự án hoặc thiết kế của tổ chức có tư cách pháp nhân về thẩm định dự án, thiết kế và phòng chức năng quận về thẩm định dự án.
- Công văn thẩm định dự án của cơ quan chuyên ngành (của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với dự án tu bổ tôn tạo di tích xếp hạng cấp quốc gia; của Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội đối với dự án tu bổ tôn tạo di tích xếp hạng cấp tỉnh và di tích chưa xếp hạng);
- Hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức lập dự án và chủ nhiệm lập dự án, của đơn vị thẩm tra dự án;
- Hồ sơ liên quan đến quá trình sử dụng đất của di tích (nếu có);
- Các văn bản liên quan khác (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).
Thời hạn giải quyết 18 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân, Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí Lệ phí thẩm định dự án đầu tư.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

không.

 

Cơ sở pháp lý - Luật Di sản văn hoá số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá số 08/2009/L-CTN ngày 29/6/2009 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2010);
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
- Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư;
- Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh;
- Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2010.
- Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội.