Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” đất nông nghiệp
Loại thủ tục Lĩnh vực Đất đai
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (nơi có đất).

Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm: căn cứ Quyết định phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa của UBND cấp huyện, các quy định của pháp luật có liên quan để thẩm tra hồ sơ, lập trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (đối với nơi chưa có bản đồ địa chính), trích sao hồ sơ địa chính; xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập tờ trình, viết Giấy chứng nhận gửi kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất, trích sao hồ sơ địa chính, hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra; đồng thời gửi số liệu địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện các công việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội không quá (04) ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.