Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 2: Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, VP đại diện Hợp tác xã (TTHC Mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Đối với cá nhân, tổ chức: nộp hồ  sơ tại  bộ phận một cửa, nhận giấy hẹn và kết quả tại bộ phận một cửa.
- Đối với cơ quan nhà nước 
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, trao Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.
+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển trả bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ; 
+ Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã.
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
+ Bản quy định chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh, văn phòng đại diện và họ tên người phụ trách;
- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện  không
Cơ sở pháp lý - Luật HTX năm 2003
- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã
 - Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.