Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã (TTHC Mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Đối với cá nhân, tổ chức: nộp hồ  sơ  tại  bộ phận một cửa, nhận giấy hẹn và kết quả tại bộ phận một cửa.
- Đối với cơ quan nhà nước 
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, trao Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.
+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển trả bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã; Bản gốc GCN ĐKKD hợp tác xã; Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.
* Trường hợp thay đổi xã viên HTX, thành viên Ban quản trị, ban kiểm soát: kèm theo các giấy tờ trên phải có số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
* Trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh: nếu ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề thì kèm theo các giấy tờ trên phải có bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật của HTX ( hoặc thành viên Ban quản trị ); nếu ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ trên phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về vốn pháp định của HTX.
* Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của HTX thì kèm theo các giấy tờ trên phải có bản sao chứng minh thư của người đại diện( mới ) của HTX, bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề của người đại diện HTX (nếu người đại diện theo pháp luật của HTX là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề ).
* Trường hợp thay đổi Điều lệ HTX kèm theo các giấy tờ trên phải có Điều lệ HTX sửa đổi.
- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện + Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 8, 9, 10 và 11 của Nghị định 87/2005/NĐ-CP( trường hợp thay đổi tên của HTX )
+ Ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm ( trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh của HTX )
+ Có vốn điều lệ. Đối với hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định.
Cơ sở pháp lý - Luật HTX năm 2003
- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã
- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.