Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Loại thủ tục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân  lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả giải quyết TTHC "Một cửa" của UBND cấp xã;
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiêu, không phù hợp của hồ sơ; khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới bộ phận được giao xỷ lý theo qui định;
- Bước 2. UBND cấp xã phối hợp với  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện kiểm tra thẩm định hồ sơ và thực tế (Phòng GD&ĐT có ý kiến bằng văn bản);
- Bước 3: Cán bộ được giao phụ trách báo cáo trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định cho phép sáp nhập, chia tách  nhóm, lớp;
- Bước 4: Bộ phận được giao phụ trách tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận "Một cửa" để trả cho tổ chức, cá nhân theo  đúng qui định của pháp luật
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND xã
Thành phần số lượng hồ sơ
*) Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình đề nghị cho phép sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục ( cấn nêu rõ lý do sáp nhập, chia tách nhóm, lớp đảm bảo phù hợp với các yêu cầu, qui mô của nhóm, lớp được qui định tại Điều lệ trường mầm non và điều kiện thực tế của nhóm, lớp hiện tại);
2. Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, của giáo viên ( có công chứng);
3. Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ
*) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Chia ra: - Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày) - Phòng GD&ĐT và các phòng ban liên quan: 10 ngày( kể từ khi nhận được văn bản đề nghị phôi hợp kiểm tra của UBND cấp xã) - Lãnh đạo UBND cấp xã phê duyệt: 03 ngày.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định cho phép sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục để thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo mới.
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
- Luật Giáo dục; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành hợp nhất các thông tư qui định Điều lệ trường MN ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Thông tư số 13/2015/TT-BGD&ĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục.