Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 3: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp xã (TTHC Mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh Vực Văn hóa Thông tin
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Tổ chức, cá nhân đã được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập thư viện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu biên nhận, có ghi ngày trả kết quả.  
- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân khi đến hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ - Quy định về thành phần hồ sơ: 
+ Quyết định thành lập thư viện;
+ Đơn đăng ký hoạt động thư viện;
+ Danh mục các tài liệu thư viện hiện có trong thư viện;
+ Nội quy thư viện;
- Quy định về số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Quyết định hành chính
Cơ sở pháp lý -Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000.
Nghị định chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện;
Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng;
Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập Thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.
Tiêu chuẩn người làm công tác Thư viện được qui định tại Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).