Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản (TTHC mức độ 2)
Loại thủ tục Lĩnh vực Môi trường
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND quận/huyện/thị xã xã (hoặc UBND xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) – lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Bước 2: Thẩm định hồ sơ
Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, xác nhận. Trường hợp không đủ điều kiện, UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do.
- Bước 3: Trả kết quả
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) - lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC - nộp bổ sung hồ sơ tại UBND quận/huyện/thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền).
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- 01 (một) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ TNMT quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;
- 03 (ba) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản theo quy định tại Phụ lục 14a (hoặc 14b nếu UBND xã, phường, thị trấn được ủy quyền) ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ TNMT quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;  
* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn không quá 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản. Trường hợp chưa xác nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời hạn quy định cấp giấy xác nhận môi trường đơn giản không bao gồm thời gian mà chủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thường trực đăng ký trong quá trình xem xét hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Một (01) Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản của UBND các Quận, huyện, thị xã (hoặc xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền) .
Lệ phí Không có.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có.
Cơ sở pháp lý - Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;
Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ TNMT quy định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.