Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 60: Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm ở cấp xã (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện Căn cứ vào Kế hoạch triển khai của UBND cấp huyện và Kế hoạch của UBND cấp xx, UBND cấp xã đang ký chuyển hóa của địa phương mình ngay từ đầu năm và tự chấm điểm, phân loại vào cuối năm, sau đó báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã.
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:
 - Biên bản tự phân loại chấm điểm đánh giá của cấp xã có chữ ký và xác nhận của UBND cấp xã.
- Bản cam kết xin cai nghiện tại gia đình và cộng đồng
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết ngày 05/12 hàng năm
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cấp Xã, phường, thị trấn
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Báo cáo tự phân loại của cấp xã.
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý -Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBMTTQVN ngày 28/8/2008 của liên ngành: Lao động – TB&XH, Công an, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Kế hoạch số 481/KHLT ngày 20/10/2008 của liên ngành: Lao động – TB&XH, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy ban MTTQ thành phố.
Các thủ tục liên quan khác