Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 31: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo các Quyết định số 117/TTg, số 20/TTg, số 118/TTg (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận.
- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện. 
- Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội cấp huyện tiếp nhận, thụ lý lập danh sách và gửi Sở Lao động – Thương binh & Xã hội
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ 1. Hộ khẩu (bản chính) yêu cầu đối với tất cả các đối tượng.
 2. Với từng loại đối tượng người có công cần một trong các giấy tờ sau: 
 - Xác nhận Huân, Huy chương kháng chiến và chiến thắng.
 - Bản chính Bằng hoặc giấy chứng nhận Huân, Huy chương kháng chiến, chiến thắng (Những giấy tờ trên bị thất lạc hoặc rách nát thì phải có xác nhận của cơ quan đề nghị khen thưởng hoặc Viện thi đua khen thưởng); 
 - Xác nhận thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh (bản chính): 
 + Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh và sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng. 
 - Xác nhận thân nhân liệt sỹ: Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và sổ lĩnh trợ cấp tuất hàng tháng (Bản chính)
 - Xác nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày: Quyết định hưởng chế độ trợ cấp của Sở Lao động – Thương binh & Xã hội (Bản chính)
 - Xác nhận người hoạt động cách mạng “Tiền khởi nghĩa”: Quyết định hưởng phụ cấp “Tiền khởi nghĩa” do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội ký; sổ lĩnh tiền ưu đãi phụ cấp (Bản chính)
 - Xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Quyết định hưởng trợ cấp do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội ký; sổ lĩnh tiền trợ cấp. (Bản chính)
 - Xác nhận Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động hưởng trợ cấp hàng tháng: Quyết định hưởng trợ cấp do Giám đốc Sở Lao dộng Thương binh & Xã hội ký, sổ lĩnh tiền trợ cấp (bản chính)
 - Xác nhận người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng: Quyết định hưởng trợ cấp do Giám đốc Sở Lao dộng Thương binh & Xã hội ký, sổ lĩnh tiền trợ cấp (bản chính)
 - Xác nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Bằng phong tặng Bà mẹ anh hùng (bản phô tô), sổ lĩnh tiền trợ cấp (Bản chính)
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Quyết định 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;
- Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách  mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở;
- Quyết định số 117/TTg ngày 25/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ trước Cách  mạng Tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở; 
- Quyết định số 38/QĐ-UB ngày 28/2/1997 của UBND Thành phố Hà Nội.
- Quyết định số 1158/QĐ-UB ngày 23/5/1997 của UBND Thành phố Hà Nội.
 
Các thủ tục liên quan khác