Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 39: Hỗ trợ tu sửa nhà ở đối với hộ gia đình chính sách (TTHC mức 1)
Loại thủ tục Lĩnh vực Lao động TBXH
Mức độ Mức độ 1
Trình tự thực hiện - Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã và nhận phiếu biên nhận.
- UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi về Phòng Lao động – TBXH cấp huyện;
- Phòng Lao động – TBXH cấp huyện kiểm tra thủ tục và chuyển Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo cấp huyện giải quyết.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ - Đơn xin hỗ trợ tu sửa nhà ở của đối tượng
- Biên bản họp của BCĐ xoá đói giảm nghèo xã, thị trấn.
(- Đề nghị có ảnh chụp nhà thực tế đề nghị sửa chữa và làm mới và kèm theo biên bản họp của hội đồng chính sách cấp xã.
Lý do: Đảm bảo hồ sơ chặt chẽ và vẫn đảm bảo được yêu cầu đặt ra.)
* Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản xác nhận
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
Các thủ tục liên quan khác